1. Het professionaliseringsaanbod van het Netwerk Onderwijsadviseurs is deel van het geheel: het past in een duurzame en doorgaande ontwikkeling van de professional (docent, leidinggevende); het ondersteunt het proces van schoolontwikkeling: ontwikkeling van het team (onderwijsteam, MT); het is congruent met de visie, de koers en het beleid van de school.
 2. We houden rekening met de context van de school, de landelijke innovaties en we sluiten aan bij de specifieke problemen die  professionals hebben.
 3. We pendelen tussen theorie (wetenschap/evidence informed), beleid en praktijk. We hebben aandacht voor zinvolheid, betekenisvolheid en waardenoriëntatie (welke waarden liggen onder het handelen, de visie, de overtuiging?).
 4. We werken volgens sociaal-constructivistische principes: op een onderzoekende manier verwerven/construeren en verdiepen van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteit. Professionalisering leidt tot gedragsverandering en competentieontwikkeling. We zorgen voor actief samenspel: actieve participatie van alle betrokkenen.
 5. Onze professionalisering sluit aan bij de eigen praktijk, de kwaliteiten en leervragen, en de ontwikkelbehoefte en -ambitie van de betrokken professionals.
 6. In onze professionalisering staat zowel leren als onderwijzen centraal. We stimuleren congruentie in het leren van de verschillende lagen in de schoolorganisatie: leerling, docent, team, sectie, leidinggevende, MT. We benutten expertise in het team in het proces van teamleren. Het uiteindelijke doel is dat de leerlingen er baat bij hebben.
 7. We maken leren én onderwijzen zichtbaar. Daarbij kunt u denken aan leer- en ontwikkelingslijnen, portfolio’s, presentaties, assessments. We beoordelen ontwikkeling, het resultaat van leren, altijd in relatie tot de wettelijke bekwaamheidseisen die aan docenten worden gesteld en de specifieke professionele standaarden van de school.
 8. We werken in de zone van naaste ontwikkeling. Daarvoor is het soms nodig buiten de comfortzone, over de grenzen van aangeleerde routines, te gaan. We zien leerkansen in diverse situaties en benutten ze. En we zeggen waar het op staat.
 9. We werken met een variëteit aan werkvormen. We hanteren inzichten van netwerkleren en samenwerkend leren. We benutten moderne media in onze training en zijn daarin rolmodel.
 10. Met u werken we aan de kernvraag Wat is goed onderwijs? en hoe krijgt de relatie tussen leren en onderwijzen vorm. In samenspraak met u ontwerpen we tijd en ruimte voor professionalisering in het hoofd, het gebouw en de agenda van de docent.
 11. We werken aan borging en duurzaamheid. We stimuleren daartoe overdracht aan anderen, verbreding en zelfsturing.
 12. We geven onze professionalisering een duidelijk start- en eindpunt. Onderdelen daarvan zijn reflectie en transfer, beoordeling. We kunnen daarnaast een vorm van nazorg aanbieden, waardoor het geleerde verankerd wordt in de organisatie. Bijvoorbeeld door coaching on the job, een train-de-coachestraject of in de vorm van terugkomdagen met video-interactie.