DOCENTEN

Vooraf: het totale aanbod aan op maat te maken trainingen vindt u in onze brochure ‘Trainingen op maat’. U kunt bij mij een gedrukt exemplaar aanvragen van de Aanbodbrochure Netwerk Onderwijsadviseurs.

“Omgaan met verschillen! Een groep docenten vindt dat een vrijwel onmogelijke opgave met 32 leerlingen. Heb je ons iets te bieden? Je zegt: ’s ochtends twee lesobservaties waarbij je ook wat opnamen maakt, een gesprek met een groepje leerlingen om tot een video-boodschap te komen, een lesuur werken met ons als leiding en dan ’s middags een training gericht op het vergroten van hun ‘gereedschapskist’ aan werkvormen? En dat dan vier dagen met steeds twee weken ertussen?”

“Onze docenten werken tijdens de lessen te hard, en leerlingen hebben de neiging achterover te leunen. Dat moet anders kunnen, denken zowel de docenten als wij als schoolleiding. Misschien geven wij tijdens vergaderingen wel niet het goede voorbeeld, maar ….”

Een docent heeft z’n vakdeskundigheid, zijn pedagogische benadering, z’n opvatting over wat het leren van pubers bevordert en zijn didactische vaardigheden. Een duidelijke maar tevens ruimtegevende didactiek biedt aan de ene kant mogelijkheden de leerling harder en met meer diepgang en betrokkenheid te laten leren en aan de andere kant geeft het de docent rust en ruimte zijn deskundigheid daar in te zetten waar die nodig is.

Leren kijken naar wat al goed gaat is een pedagogische grondhouding die werkt. Ook leerlingen lopen op waardering. Het waarderend oog van ‘de meester’ bevordert het ontwikkelen van gewenst gedrag aanzienlijk meer dan het met grote regelmaat corrigeren.

De trainingen worden in samenspraak met de opdrachtgevende school, schoolleiding ontworpen, soms gericht op één specifiek thema, soms op een palet aan invalshoeken. Enkele thema’s:

 • activerende didactiek, gekoppeld aan pedagogisch didactisch handelen; lesobservaties ‘s ochtends, trainingen ‘s middags
 • hogere orde denken om bij de essentie van het vak te komen: de wendbare toepassing van reproductieve kennis
 • small, medium en large differentiëren om iedere leerling te kunnen zien en iedere leerling zichzelf kan laten zien
 • cijfers belemmeren diepgang in het leren en bovendien belemmeren ze opslag in het langetermijngeheugen
 • de waarde van feedback én feedforward en hoe je je les dan zo organiseert, dat je daar tijd voor creëert
 • gymnasiaal onderwijs & bildung
 • havo: hoe zinvol onderwijs ook voor leerlingen betekenisvol te maken is
 • vwo: wat betekent de W in VWO en wat betekent eigenlijk de V in VWO
 • hele taak eerst: begin aan het eind en werk dan, als leerling en docent, terug naar de noodzakelijke kennis en vaardigheden
 • huiswerk: zes redenen waarom al tientallen jaren leerlingen niet meteen gedreven aan de slag gaan
 • executieve functies: denk- en handelingsvaardigheden die helpen in een complexe wereld als leerling je weg te vinden
 • pedagogische handelen op basis van positieve psychologische inzichten (“Moet ik dan steeds zeggen ‘goed gedaan’?” Nee!)
 • de kracht van samenwerkend leren naast de zwakte van groepswerk

Enkele concrete voorbeelden van ‘contracten’ met opdrachtgevende scholen:

12 dagdelen en een trendverslag als afronding

Inhoud: Wat is een didactische week? In een didactische week wordt een groep van zes docenten gedurende een hele week van het begin van de dag tot aan het eind van de dag door mij intensief begeleid. Een docent bereidt samen met de trainer de les voor, voert vervolgens die les samen uit en bespreekt de les na. Dit levert tips en feedback  op die de docent de volgende les toepast en waar de trainer dan weer bij is. De feedback wordt tevens ook schriftelijk weergegeven in de vorm van een verslag. Op deze manier leert een docent hoe hij/zij kan leren omgaan met verschillen in de klas, actieve leerlingen krijgt, klassenmanagement goed organiseert, etc.

Traject didactische week: voorafgaand aan de didactische week is er een kennismakingsbijeenkomst tussen team en trainer. De trainer geeft dan een doorkijkje van de week en maakt concrete afspraken met het team. Aan het einde van de didactische week wordt er gezamenlijk afgesloten om leerervaringen met elkaar te delen.Tot slot ontvangt de teamleider of schoolleider een rapport met bevindingen en aanbevelingen.

Resultaat. De didactische week biedt in onze aanpak een zeer intensieve manier van leren. Het levert inzicht en nieuwe werkvormen op die passen bij de student van deze eeuw en bij de betreffende docent. Tevens krijgen docenten de kans om onder begeleiding ‘het nieuwe gedrag” meteen uit te proberen. Om het effect voor langere tijd te waarborgen krijgt de leidinggevende aan het eind van de week de opdracht om dit nieuwe gedrag te onderhouden. In ons rapport en/of in een nagesprek met de leidinggevenden doen we daar ook aanbevelingen voor.

Niveau/doelgroep: voor beginnende, ervaren en zeer ervaren docenten.

Opbouw samengevat: startmiddag met de zes betrokken docenten, vijf hele dagen lesobservaties, afrondende middag, trendrapportage aan de schoolleiding. In beeld, een video van 8 minuten: klik hier.

Beoogd resultaat/doelstelling: door een week intensief te reflecteren op de eigen pedagogisch didactische strategieën en te oefenen met alternatieven een breder en, als het om leren gaat, adequater repertoire op te bouwen.

Studiebelasting per docent: 15 klokuren

Investering: € 6950,- inclusief materiaal-, reis- en eventueel overnachttingskosten. BTW is niet verschuldigd.

9 dagdelen, waarvan 5 dagdelen training

Inhoud: Iedere les bestaat 1. uit een inhoud, 2. een lesopbouw met doelbewust gekozen werkvormen en 3. een pedagogische relatie. Voor leerlingen is die relatie, het contact vaak de ‘aan-knop’ en komen ze via werkvormen waarbij ze actief met de leerstof bezig zijn bij de inhoud. Veel leerlingen zijn niet gemotiveerd voor pleistoceen en holoceen, voor grammatica, voor het periodiek systeem. Ze komen naar school om door de docent gemotiveerd te ráken. De training richt zich op het bevorderen van het leren, het leerplezier en tevens op het werkplezier van de docent. Het betreft hier niet een kant-en-klare training maar een op maat gemaakte die tevens tijdens het traject vrijwel altijd herzien en bijgesteld wordt.

Niveau/doelgroep: voor beginnende, ervaren en zeer ervaren docenten.

Opbouw: een startmiddag waarin met behulp van activiteiten het kader wordt neergezet. Vervolgens vier dagen: ‘s ochtend lesobservaties bij deelnemende docenten. Zij ontvangen feedback en een feedbackverslag van ongeveer vier A4-tjes. ‘s Middags zijn dan de trainingsmomenten. Vaak van ongeveer 13.30 tot 16.30 uur. Maximale groepsgrootte is 25. De school draagt zorg voor een geschikt lokaal voorzien van beamer.

Beoogd resultaat/doelstelling: verbreding en verdieping van het repertoire, in samenspraak met een groep collega’s om zo te ervaren welke vormen en doceerstrategieën positieve effecten hebben op het leren van leerlingen. En daarbij heeft leren zowel betrekking op het weten als en met name op het wendbaar toepassen en benutten van de stof.

Studiebelasting: 17 klokuren.

Investering: € 6150,-  inclusief materiaal- en reiskosten. BTW is niet verschuldigd.

Training Hogere-orde-denken (HOD)

2 middagen

Inhoud: De kern van ieder schoolvak ligt in de toepassing, het wendbaar inzetten van ‘het weten’. Zonder integreren met reeds aanwezige kennis en zonder toepassen komt een vak niet tot leven en zal het al helemaal niet tot de verbeelding spreken. Als docent bij leerlingen liefde voor en inzichten in het vak ontlokken vraagt om kennis van leren, kennis van de mogelijkheden iedere les het weten te verbinden met het toepassen van het weten: lagere orde denken koppelen aan hogere orde denken, reproductief leren koppelen aan productief leren. Volledig leren en doorgronden vereist zowel LOD (lagere-orde-denken) als HOD (hogere-orde-denken).

Niveau/doelgroep: voor beginnende, ervaren en zeer ervaren docenten.

Opbouw: Twee middagen waarbij actief en geactiveerd meteen kennis gemaakt wordt met werkvormen die van waarde zijn bij hogere-orde-denken.

Beoogd resultaat/doelstelling: doorvoelen en doorgronden dat het voor het bereiken van de essentie van ieder schoolvak noodzakelijk is iedere les hogere-orde-opdrachten in te brengen. En als docent leren welke leeractiviteiten daarbij effectief zijn en die ook als ‘huiswerk’ toepassen in de eigen lessen in de periode tussen de trainingsdagen.

Studiebelasting: 6 klokuren

Investering: € 1800,- inclusief materiaal- en reiskosten. BTW is niet verschuldigd.